Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken
De in 1955 opgerichte vereniging verzorgd diverse EHBO opleidingen
en verleent assistentie bij sportevenementen en manifestaties.
Informatie kunt U opvragen via ehmail@ehbowijchen.nl,
of een van de andere adressen bij “Contact Bestuur”.

Privacyverklaring
EHBO vereniging Wijchen is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.ehbowijchen.nl, ehmail@ehbowijchen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
EHBO Wijchen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
ï‚· Voor- en achternaam
ï‚· Geslacht
ï‚· Geboortedatum
ï‚· Adresgegevens
ï‚· Telefoonnummer
ï‚· E-mailadres.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
ehmail@ehbowijchen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
EHBO vereniging Wijchen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden een account te wijzigen - EHBO vereniging
Wijchen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
EHBO vereniging Wijchen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van EHBO vereniging Wijchen) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
EHBO vereniging Wijchen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (uiterlijk tot
einde lidmaatschap) om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
EHBO vereniging Wijchen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
EHBO vereniging Wijchen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
ehmail@ehbowijchen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EHBO vereniging Wijchen zal
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
EHBO vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EHBO vereniging Wijchen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons secretariaat of via ehmail@ehbowijchen.nl
EHBO Vereniging Wijchen 05 juni 2021